Sporul pentru condiţii de muncă specifice personalului din familia ocupaţională de funcţii bugetare „Învăţământ”

 

Locurile de muncă şi categoriile de personal, precum şi mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexele nr. I-VIII din  Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc prin regulament-cadru elaborat de către fiecare dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetară: învăţământ, sănătate şi asistenţă socială, cultură, diplomaţie, justiţie, administraţie, instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională, precum şi de către autorităţile publice centrale autonome.

Legea-cadru nr. 153/2017 specifică că regulamentul-cadru se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea fiecăruia dintre ministerele coordonatoare, a fiecăreia dintre instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională sau a fiecăreia dintre autorităţile publice centrale autonome, cu avizul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice şi cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative domeniului de activitate.

De asemenea, Legea-cadru nr. 153/2017  prevede  și un termen pentru emitere și publicarea regulamentelor-cadru: cel mult 60 de zile de la publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ca urmare a acestei prevederi, în Monitorul Oficial nr. 95 din 31 ianuarie 2018  a fost publicat Regulamentul-cadru din 31 ianuarie 2018 privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru personalul din familia ocupaţională de funcţii bugetare „Învăţământ” (numit în continuare Regulamentul-cadru ).

Regulamentul-cadru din 31 ianuarie 2018 a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 34 din 31 ianuarie 2018 care a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 95 din 31 ianuarie 2018 si  are ca temei legal prevederile art. 23 din  Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Regulamentul-cadru stabileşte locurile de muncă, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporului în raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, precum şi condiţiile de acordare a acestora.

Sporul pentru condiţii de muncă prevăzut în Regulamentul-cadru se acordă, pe baza buletinelor de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens, pentru timpul efectiv lucrat în locurile de muncă respective, în procent de până la 15% aplicat la salariul de bază, cu încadrarea în sumele prevăzute pentru cheltuieli salariale din bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat.

Evidenţa timpului lucrat efectiv în ore se ţine şi se certifică de către conducătorul fiecărui/fiecărei compartiment/structuri funcţionale, se avizează de către şeful ierarhic superior şi se aprobă de conducerea unităţii/instituţiei.

La stabilirea concretă a sporului pentru condiţii de muncă se vor avea în vedere următorii factori:

 • acţionarea concomitentă a mai multor factori de risc;
 • durata de expunere la acţiunea factorilor de risc;
 • natura factorilor nocivi – fizici, chimici sau biologici – şi mecanismul de acţiune a acestora asupra organismului;
 • existenţa unor condiţii de muncă ce implică un efort fizic mare în condiţii nefavorabile de microclimat, zgomot intens sau vibraţii, praf, radiaţii, vapori, aburi;
 • existenţa unor condiţii de muncă ce implică o suprasolicitare nervoasă, care determină un risc de accidentare sau de îmbolnăvire;
 • structura şi nivelul morbidităţii în raport cu specificul locului de muncă.

Cuantumul sporului se stabileşte prin aplicarea cotei procentuale, care nu poate depăşi 15%, asupra salariului de bază, corespunzător timpului efectiv lucrat la locurile de muncă prevăzute în prezentul regulament cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din anexa nr. I lit. B „Reglementări specifice personalului didactic din învăţământ“ la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Nominalizarea personalului care beneficiază de sporul pentru condiţii de muncă, fără depăşirea procentului de 15%, se face de către conducătorul ierarhic şi se aprobă de consiliul de administraţie, cu consultarea organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ sau a reprezentaţiilor salariaţilor la nivel de unitate/instituţie acolo unde nu există sindicate, cu respectarea prevederilor art. 25 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu încadrarea în fondurile aprobate pentru cheltuieli salariale.

Personalul care, în cadrul programului normal de muncă, îşi desfăşoară activitatea la mai multe locuri de muncă încadrate potrivit prezentului regulament, cu sporuri diferite, beneficiază de sporul prevăzut pentru fiecare loc de muncă în funcţie de timpul efectiv lucrat în aceste locuri, cu respectarea prevederilor art. 25 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

Personalul care, în cadrul programului normal de muncă, îşi desfăşoară activitatea într-un loc de muncă în care acţionează concomitent mai mulţi factori de risc caracteristici unor condiţii de muncă periculoase sau vătămătoare, astfel cum sunt definite în Hotărârea Guvernului nr. 569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Administraţie“ din administraţia publică locală, beneficiază de sporurile prevăzute pentru fiecare dintre aceste condiţii de muncă, acordate cumulat, fără a se depăşi cuantumul maxim de 15% din salariul de bază.

Unităţile şi instituţiile din sistemul de învăţământ sunt obligate să adopte măsuri tehnice şi organizatorice care să conducă la desfăşurarea activităţilor în condiţii de muncă optime, în termen de cel mult 6 luni de la constatarea prin buletine de determinare a condiţiilor de muncă.

Unităţile/instituţiile din sistemul de învăţământ efectuează periodic măsurători la locurile de muncă în timpul desfăşurării activităţilor. Aceste perioade nu pot fi mai mari de 6 luni.

Personalul care îşi desfăşoară activitatea în condiţii de muncă periculoase sau vătămătoare este supus examinărilor medicale periodice, prin serviciile de medicina muncii, conform legislaţiei în vigoare.

Personalul didactic care îşi desfăşoară activitatea în alte locuri de muncă în condiţii de muncă periculoase sau vătămătoare, altele decât cele stabilite prin prezentul regulament, beneficiază de sporul din domeniul respectiv, prevăzut de legislaţia salarizării personalului plătit din fonduri publice şi cu respectarea prevederilor art. 25 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

Personalului nedidactic din învăţământul preuniversitar i se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 569/2017  pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Administraţie“ din administraţia publică locală.

Personalului nedidactic din instituţiile de învăţământ superior de stat care funcţionează în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, instituţiilor şi unităţilor care funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale, unităţi aflate în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cluburi sportive studenţeşti, instituţii şi unităţi de cercetare ştiinţifică care funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale i se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 917/2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Administraţie“ din administraţia publică centrală.

Potrivit Regulamentului-cadru, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 34 din 31 ianuarie 2018 se efectuează noi determinări, în timpul desfăşurării activităţilor specifice, în vederea eliberării buletinelor de determinare necesare stabilirii locurilor de muncă cu condiţii periculoase sau vătămătoare.

Personalului din familia ocupaţională de funcţii bugetare „Învăţământ” i se poate acorda următoarele sporuri:

Beneficiază de spor de până la 15% din salariul de bază:

 • personalul care lucrează în laboratoarele nucleare autorizate în condiţiile legii, care desfăşoară activitatea cu surse de radiaţii sau generator de radiaţii;
 • personalul care lucrează în laboratoarele şi compartimentele de cercetare, care utilizează agenţi chimici periculoşi, încadraţi în gradul I şi II de toxicitate, precursori de gradul I şi II, substanţe cu potenţial cancerigen şi/sau mutagen (pC), substanţe cu acţiune cancerigenă şi/sau mutagenă (C), substanţe care pot pătrunde în organism prin piele sau mucoase (P) sau substanţe foarte periculoase cu indicativ (Fp) sau agenţi biologici cu risc de îmbolnăvire aparţinând grupelor 1-4 de risc şi care prezintă risc de propagare în colectivitate;
 • personalul din laboratoarele şi compartimentele de cercetări biologice, inframicrobiologice, microbiologice, virusologice şi biochimice, biochimice animale, genetice;
 • personalul care lucrează în laboratoarele şi secţiile de cercetare care execută cercetări chimice, fizico-chimice, sinteze chimice, analize instrumentale în staţiile-pilot şi micropilot în vederea obţinerii unor noi substanţe;
 • personalul care lucrează la instalaţiile electrice de medie şi înaltă tensiune;
 • personalul didactic care asigură activităţi didactice de predare-învăţare-evaluare în unităţi spitaliceşti de boli infecţioase sau în secţii/compartimente cu paturi de boli infecţioase;
 • personalul care îşi desfăşoară activitatea în spitale şi clinici veterinare universitare.

Beneficiază de spor de până la 12% din salariul de bază:

 • personalul care lucrează în laboratoare şi ateliere de obţinere şi prelucrare metale feroase şi neferoase;
 • personalul care desfăşoară activitate în laboratoarele şi atelierele de profil în care este expus la radiaţii laser, ultraviolete, infraroşu, microunde, X, gama, la câmpuri sonore intense de ultra şi infrasunete sau la câmpuri magnetice şi electrice foarte intense;
 • personalul care desfăşoară activităţi de conservare şi restaurare de obiecte de artă, de patrimoniu şi bisericeşti.

Beneficiază de spor de până la 10% din salariul de bază:

 • personalul didactic auxiliar din bibliotecile din instituţiile de învăţământ superior şi din bibliotecile centrale universitare care desfăşoară activităţi de prelucrare, conservare şi restaurare carte veche/publicaţii/periodice mai veche/vechi de anul 1900;
 • personalul care lucrează în laboratoarele şi compartimentele de cercetări de ecologie sistemică şi sustenabilitate;
 • personalul încadrat în funcţia de model în unităţile de învăţământ cu profil de artă.

Beneficiază de spor de până la 7% din salariul de bază:

 • personalul care lucrează în locuri de muncă aflate sub acţiunea câmpurilor electromagnetice de radiofrecvenţă produse de emiţători de radiodifuziune, televiziune, emiţători pentru comunicaţii, staţii de radiolocaţie, instalaţii de curent de înaltă frecvenţă, staţii de radio unde scurte şi unde ultrascurte radiorelee în unde metrice, decimetrice, centimetrice, radiogoniometre şi staţii de bruiaj;
 • personalul care lucrează în unităţile de creştere a animalelor de fermă şi de companie, în abatoare şi în unităţi de procesare a produselor de origine animală;
 • personalul didactic auxiliar din unităţile/instituţiile de învăţământ preuniversitar care se deplasează în zone izolate ce îndeplinesc cumulativ două din următoarele condiţii specifice:
  • condiţii dificile de acces la locurile de muncă cu drumuri deteriorate, periculoase, neasfaltate, nepietruite, impracticabile transportului;
  • inexistenţa transportului în comun;
  • localităţi amplasate în zone de munte la peste 800 m altitudine sau în Delta Dunării, în zone greu accesibile.

Beneficiază de spor de până la 5% din salariul de bază:

 • personalul care îşi desfăşoară activitatea în laboratoarele de chimie, biochimie, biologie, fizică, biofizică, agrochimie, pedologie, geochimie, din instituţiile şi unităţile de învăţământ;
 • personalul care desfăşoară activităţi de conservare, circulaţie şi prelucrare de carte în depozite de carte şi biblioteci cu peste 12.000 de volume, inclusiv manuale şcolare, publicaţii periodice şi neperiodice;
 • cadrul didactic, informaticianul, analistul programator, inginerul de sistem care desfăşoară activitate în laboratoarele de specialitate dotate cu reţele informatice constituite din cel puţin 12 unităţi.

Jurist Ion Nistor