Profesia de avocat este liberă şi independentă, cu organizare şi funcţionare autonome, în condiţiile prezentei legi şi ale statutului profesiei.

Această profesie se exercită numai de avocaţii înscrişi în tabloul baroului din care fac parte, barou component al Uniunii Naţionale a Barourilor din România (U.N.B.R). Constituirea şi funcţionarea de barouri în afara U.N.B.R. sunt interzise, Actele de constituire şi de înregistrare ale acestora fiind considerate, conform legii, nule de drept.

Avocatul este independent şi se supune numai legii, statutului profesiei şi codului deontologic.

El promovează şi apără drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale omului..Exercitarea profesiei sale presupune asistarea şi reprezentarea persoanelor fizice şi juridice în faţa instanţelor autorităţii judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, a organelor de urmărire penală, a autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi în faţa altor persoane fizice sau juridice, care au obligaţia să permită şi să asigure avocatului desfăşurarea nestingherită a activităţii sale, în condiţiile legii.

Orice persoană are dreptul să îşi aleagă în mod liber avocatul.

În exercitarea dreptului de apărare avocatul are dreptul şi obligaţia de a stărui pentru realizarea liberului acces la justiţie, pentru un proces echitabil şi într-un termen rezonabil.

Formele de exercitare a profesiei de avocat sunt, la alegere: cabinete individuale, cabinete asociate, societăţi civile profesionale sau societăţi civile profesionale cu răspundere limitată.

În cabinetul individual îşi poate exercita profesia un avocat definitiv, singur sau împreună cu alţi avocaţi colaboratori.

În scopul exercitării în comun a profesiei, cabinetele individuale se pot asocia, pentru a-şi crea facilităţi tehnico-economice în vederea exercitării profesiei, însă atât individualitatea în relaţiile cu clienţii, cât şi drepturile şi obligaţiile avocaţilor titulari ai unor cabinete individuale astfel asociate îşi păstrează caracterul personal. În mod corespunzător cabinetele individuale se pot asocia şi cu societăţile civile profesionale.

Societatea civilă profesională se constituie din 2 sau mai mulţi avocaţi definitivi. În cadrul acesteia îşi pot exercita profesia şi avocaţi colaboratori sau avocaţi salarizaţi. Societatea civilă profesională şi avocaţii care profesează în cadrul ei nu pot acorda asistenţă juridică persoanelor cu interese contrare.

U.N.B.R. este persoană juridică de interes public, înfiinţată prin Lege. Aceasta este unica succesoare a Uniunii Avocaţilor din România, constituirea şi funcţionarea de barouri în afara U.N.B.R. fiind interzise. Actele de constituire şi de înregistrare ale unor alte barouri în afara U.N.B.R. sunt nule de drept, această nulitate putând fi oricând constatată la cererea U.N.B.R., a barourilor membre, a Ministerului Public sau de către instanţă din oficiu.

#legislatieromaneasca #legislatie #avocat

Sursa: barouarges.ro